Arbeidsdeskundig onderzoek

De Wet verbetering Poortwachter

De Wet verbetering Poortwachter eist van de werkgever dat hij de re-integratiemogelijkheden van de verzuimende werknemer onderzoekt en uitvoering geeft aan de re-integratie (de zogenoemde inspanningsverplichting). Als er twijfel is of onenigheid over de re-integratiemogelijkheden van de verzuimende werknemer, kan een onafhankelijk deskundigenoordeel of een second opinion expertise onderzoek in de vorm van een arbeidsgeneeskundig en/of arbeidsdeskundige belastbaarheidsonderzoek uitsluitsel geven en zo de re-integratie verder vormgeven.

Belastbaarheid in relatie tot het werk vaststellen via een Second Opinion

Mede op grond van de Wet verbetering Poortwachter (WvP) is het van belang om na een periode van ziekte van een werknemer vast te stellen in hoeverre er nog mogelijkheden zijn om terug te keren in het werk.

De primaire bedrijfsarts van de werkgever is daarbij leidend in het kader van het vaststellen van functionele mogelijkheden die hij vastlegt in een FML (Functionele mogelijkheden lijst). Soms wil zowel de werkgever als de werknemer echter dat de functionele mogelijkheden van de werknemer worden vastgelegd via een onafhankelijk Second Opinion arbeidsdeskundig onderzoek.

Op basis van deze vastgestelde functionele mogelijkheden en het daarop aansluitende arbeidsdeskundig onderzoek, doet de arbeidsdeskundige vervolgens een uitspraak over belasting/belastbaarheid in relatie tot arbeid. Eenvoudig gesteld, werkt de arbeidsdeskundige uit welke werkzaamheden de werknemer gezien zijn belastbaarheid op grond van de FML nog zou kunnen uitoefenen.

Second Opinion Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek in de vorm van een Arbeidsdeskundig Second Opinion onderzoek bestaat uit een gesprek met de verzuimende werknemer, een gesprek met de werkgever, indien nodig (dit is vaak wenselijk) een bezoek aan de werkplek, een functieanalyse van het eigen werk en/of ander werk bij eigen werkgever, overleg met de bedrijfsarts en indien nodig met andere deskundigen.

Op basis van de vastgestelde functionele mogelijkheden en arbeidsdeskundig onderzoek, doet de arbeidsdeskundige een uitspraak over belasting/belastbaarheid in relatie tot arbeid.

Conclusies uit het door de arbeidsdeskundige uitgevoerde onderzoek zijn in de regel:

Werkhervatting bij de eigen werkgever is mogelijk

  • De werknemer kan op termijn naar zijn eigen werk terugkeren, waarbij wellicht het werk of de werkplek moet worden aangepast.
  • De werknemer kan niet meer naar zijn eigen werk terug. Ander werk bij de eigen werkgever, eventueel met aanpassingen is wel mogelijk. Dit traject noemt men een eerste spoortraject  (eerste spoorre-integratie).
  • Hierbij moet er streng op worden gelet dat de werkhervatting geschiedt conform het aantal uren dat de bedrijfsarts in zijn FML aangeeft in de FML en/of de loonwaarde >65% is van het oorspronkelijke loon en dit dient uiterlijk gerealiseerd te worden voor het eventuele WIA-onderzoek (ter voorkoming van een loonsanctie).

Werhervatting bij de eigen werkgever is niet mogelijk of slechts deels

  • De werknemer kan niet meer terugkeren naar zijn eigen werk of naar ander werk bij de eigen werkgever. Er moet worden gezocht naar ander werk bij een andere werkgever (onder de hierboven genoemde voorwaarde). Dit traject noemt men een tweede spoor, wat u veelal door een specialistisch re-integratiebedrijf laat uitvoeren.

Arbeidsmedische expertise in bezwaar en beroep UWV

Voor cliënten die een uitkering van het UWV genieten, geldt hetzelfde, alleen dat een cliënt een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV geniet. Een arbeidsdeskundig belastbaarheidsonderdeel is vaak onderdeel van een bezwaar- en beroepsprocedure tegen het UWV.

De functionele mogelijkheden zoals die zijn opgesteld door de verzekeringsarts, zijn de basis voor het onderzoek en de beslissing van het UWV. Expertise Instituut neemt de arbeidsdeskundige aspecten mee in de onderbouwing van haar arbeidsmedische expertise, al dan niet in bezwaar- en/of beroepszaken.

Expertise Instituut werkt uitsluitend met SKO/SRA-gecertificeerde registerarbeidsdeskundigen, die van grote waarde kunnen zijn bij een succesvolle bezwaarprocedure.

DIRECT CONTACT