Hoe vraag je een second opinion of contra-expertise aan?

 

Indien u besluit van onze diensten gebruik te willen maken, en u vraagt zich af “hoe werkt een second opinion” dan is het belangrijk te weten hoe de procedure zal verlopen. Hier hebben wij het voor u op een rijtje gezet en wordt de procedure van stap tot stap uiteengezet.

Hoe werkt een second opinion

  1. Wij ontvangen de aanmelding/opdracht telefonisch of digitaal via onze website expertise-instituut.nl en stemmen deze telefonisch af met hetzij de verwijzer of betrokkene cliënt zelf.
  2. Bij het accepteren van de opdracht wordt door Expertise Instituut vastgelegd hoe de vergoeding van de te verlenen expertise verloopt (cliënt zelf, verzekeraar, werkgever). Vooraf weten wat de kosten van een second opinion uwv of bedrijfsarts zijn is belangrijk.
  3. Zonder vastlegging van betalingsafspraken hiervan kunnen wij onze dienstverlening helaas niet starten.
  4. Wij informeren de betrokkenen en cliënt over het traject bij Expertise Instituut, waarbij de cliënt altijd een toestemmingsverklaring moet invullen voor het uitwisselen van medische gegevens met verwijzend/behandelend artsen, te raadplegen medisch specialist(en) het UWV/gemeentelijke instanties en/of verzekeraars.
  5. Soms wordt ook juridische begeleiding geboden voor specifieke beroepsprocedures en ook daarvoor dient Expertise Instituut te worden gemachtigd.
  6. Een telefonisch intakegesprek met onze trajectregisseur wordt binnen vijf werkdagen ingepland voor het bepalen van de juiste vervolgstappen in het onderzoekstraject. In dit intakegesprek worden de medische klachten, reeds uitgevoerde onderzoeken/behandelingen en overige arbeidsgerelateerde bijzonderheden geïnventariseerd. Hiernaast worden alle relevante gegevens opgevraagd van client bij het UWV en evt. zorgverlenende instanties.
  7. Nadat de actuele situatie van de werknemer of cliënt in kaart is gebracht, volgt een spreekuur bij de juiste gespecialiseerde verzekerings- of bedrijfsarts en wordt het dossier door onze register arbeidsdeskundigen geanalyseerd onder supervisie van uw trajectregisseur. Zo nodig wordt intercollegiaal overlegd met andere medisch specialisten en arbeidsdeskundigen.
  8. Na dit spreekuur stellen wij een (uitgebreide) arbeidsmedische expertiserapportage op voor de bedrijfsarts/medisch adviseur of ten behoeve van een arbeidsongeschiktheidsprocedure tegen het UWV.
  9. Als het om arbogerelateerde expertises gaat en een werkgever (al dan niet via een bedrijfsarts/arbodienst of verzekeraar) onze opdrachtgever is, ontvangt de werknemer uiteraard een afschrift van de conclusiebrief en eventueel opgestelde belastbaarheidsprofiel (FML) voor de casemanager/arbeidsdeskundige of werkgever.
  10. In de conclusiebrief worden geen medische gegevens opgenomen, zodat deze tevens kan worden opgenomen in het re-integratiedossier van werkgevers en de privacy van de werknemer optimaal is gewaarborgd.
  11. Wij streven ernaar een traject binnen een maand na ontvangst van de toestemmingsverklaring (machtiging) uit te voeren, maar dit kan uitlopen tot maximaal 6 weken. De effectieve termijn is veelal afhankelijk van per geval aanvullend onderzoek, de volledigheid van het dossier en inzet van aanvullende specialisten.

Heeft u naar aanleiding van ‘hoe werkt een second opinion’ nog vragen? Neem dan contact op via info@expertise-instituut.nl