Expertise Instituut

Expertise Instituut_2

Wat is de FML lijst van het UWV?

De FML In uw dossier van het UWV treft u geregeld een zogenaamde Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) aan. Voor u als niet-deskundige is het mogelijk niet helder wat de functie is van deze lijst. Wij leggen u uit wat de FML is en wat u kunt ondernemen als u het niet met de inhoud eens […]

Wat is het CBBS systeem van het UWV?

Het Claimbeoordelings- en Borgingssysteem (hierna: “CBBS”) is een computersysteem van het UWV en wordt door verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV gebruikt bij claimbeoordelingen in het kader van de  in Nederland geldende arbeidsongeschiktheidswetten (ZW, WAO, WIA en Wajong). Het systeem is eigendom van UWV, maar niet toegankelijk voor externe partijen. Het CBBS bevat een gedetailleerde […]

Hoe wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage door het UWV vastgesteld?

Het arbeidsongeschiktheidspercentage wat doorslaggevend is voor de bepaling of u recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV, wordt bepaald door de arbeidsdeskundige van het UWV via het CBSS systeem waartoe alleen het UWV toegang heeft.  Dit wordt uitgevoerd op basis van het door de verzekeringsarts van het UWV vastgestelde FML. Het UWV hanteert een […]

Heeft u recht op een ANW uitkering van de SVB bij arbeidsongeschiktheid?

De criteria voor toekenning van een ANW uitkering door SVB bij Arbeidsongeschiktheid: U komt mogelijk in aanmerking voor een ANW (Algemene Nabestaanden Wet) uitkering van de SVB indien uw partner overlijdt en u bent zelf arbeidsongeschikt. Het is daarom goed om na te gaan bij het overlijden van uw partner in het geval u arbeidsongeschikt […]

Recht op gratis inzage en afschrift huisartsdossier 

Recht op gratis inzage en afschrift huisartsdossier Het recht op inzage in het medisch dossier van particulieren is onder meer vastgelegd in artikel 456 van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO): ‘De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden’. De zorgverlener moet de patiënt hierbij zo goed […]

Wat is arbeidsmedische expertise?

Met arbeidsmedische expertise bedoelen wij de gespecialiseerde arbeidsgeneeskundige (bedrijfsarts), verzekeringsgeneeskundige (verzekeringsarts) en/of arbeidsdeskundige expertise (arbeidsdeskundige) van de Expertise Instituut, welke vereist kan zijn om onafhankelijk helderheid te krijgen als onduidelijkheid (of verschil van inzicht) bestaat bij de vaststelling van een juiste diagnose, advies en/of begeleiding van individuele arbeidsmogelijkheden of arbeidsongeschiktheid. Expertise Instituut gebruikt deze term […]

Zijn de verzekeringsartsen van het Expertise Instituut onafhankelijk?

De verzekeringsartsen van het Expertise Instituut zijn onafhankelijk in hun oordeel en niet verbonden aan het UWV. Dat is een van de redenen dat onze artsen vaak ingezet worden voor het uitbrengen van een second opinion/contra-expertise oordeel als er een verschil van inzicht bestaat over de juiste mate van arbeidsongeschiktheid. Dit houdt ook in dat […]

Geldt voor mijn rapportage het inzage- en correctierecht?

Ja, voor alle arbeidsmedische rapportages geldt dat aan u een inzage- en correctierecht toekomt. Dat recht kunt u op de volgende manier uitoefenen: A- Inzagerecht U heeft recht op inzage van de stukken over uw medische situatie. Dit geldt ook voor de uitkomst van een medische expertise. U heeft het recht het rapport van de […]

Maakt u meer kans in bezwaar en beroep tegen UWV door een extern arbeidsmedische expertise rapport (contra – expertise)?

Meer kans in UWV bezwaar en beroep door externe arbeidsmedische expertise Ja, bijna 50% meer kans! Arbeidsmedische expertise vergroot dus uw kansen. Het promotieonderzoek van de verzekeringsarts Jim Faas (hierna: Faas) geeft hier een onderbouwd antwoord op. In zijn artikel genaamd: “De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen: een kwantitatieve analyse over de periode 1992-2010” (in: Expertise […]

Voldoet het Expertise Instituut aan de privacywetgeving?

Privacywetgeving en het Expertise Instituut Uw persoonlijke en medische gegevens worden behandeld volgens de privacywetgeving. Specifiek betekent dit dat wij: Voldoen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Zijn aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1623298 In ons privacyreglement is geregeld op welke wijze wij persoonsgegevens bewaren en beschermen en deze niet gebruiken […]